Advocatenkantoor Refuge

Betrouwbaar - Deskundig - Ervaren

Impressum

Kantoor gegevens:

Advocatenkantoor Refuge

Kantoortijden: geopend op afspraak

Bel ons op : tel: +31(0)6-57886384

of mail ons op: info@advocatenkantoorrefuge.nl

Vervanging: Bij afwezigheid zal, indien noodzakelijk, vervanging plaatsvinden door mr. L.E. de Wal, advocaat te Geldermalsen.

KvK: 69368813

BTW nr.: NL001647137B59

kantoor eigenaar: Mr. C.B.F. Refuge

adres: Hatertseweg 562a, 6535 ZV Nijmegen

tel: +31(0)6-57886384

email: info@advocatenkantoorrefuge.nl

IBAN: NL04 RABO 0303 8787 70

Advocatenkantoor Refuge maakt nog geen gebruik van een rekening derdengelden.

Advocatenkantoor Refuge heeft een eigen geschillenregeling (die u bij ons kunt opvragen).

Ter uitvoering van de AVG maakt het advocatenkantoor Refuge gebruik van een Privacy Statement. Desgewenst kunt u deze opvragen en zal die aan u worden toegezonden.

Het spreekt voor zich dat mr. C.B.F. Refuge lid is van de Nederlandse orde van advocaten.

Daarnaast is mr. C.B.F. Refuge lid van de volgend beroepsverenigingen:

- Duits-Nederlandse Advocatenvereniging


Registratie rechtsgebieden

Mr. C.B.F. Refuge heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

- Algemene praktijk

- Personen- en Familierecht

- Erfrecht

Bij de Raad voor de Rechtsbijstand is het kantoor geregistreerd voor gefinancierde rechtsbijstand voor het specialisme:

- Personen- en familierecht

Op grond van deze registratie is mr. C.B.F. Refuge verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten en de Raad voor Rechtsbijstand tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Ons basis uurtarief is € 200,- ex BTW. Met u kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt, voor zover deze toegestaan zijn door de Nederlandse orden van advocaten. Mr. C.B.F. Refuge behandelt ook zaken op basis van de gefinancieerde rechtshulp.

Algemene voorwaarden Advocatenkantoor Refuge

De navolgende algemene voorwaarden worden door ons gehanteerd voor alle opdrachten die door ons kantoor worden aanvaard en voor alle dienstverlening die door ons wordt uitgevoerd

.

Algemene voorwaarden Advocatenkantoor Refuge

Artikel 1

Advocatenkantoor Refuge is het kantoor van Mr C.B.F. Refuge, waarin deze als zelfstandige zijn advocatenpraktijk uitoefent in de vorm van eenmanszaak. Advocatenkantoor Refuge is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69368813 en heeft het BTW nummer NL136921000B01.

Artikel 2

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten van opdracht die aan het Advocatenkantoor Refuge worden gegeven, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen. Het bepaalde in art. 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.

Artikel 3

a.      Alle opdrachten worden uitsluitend door Mr C.B.F. Refuge uitgevoerd, tenzij anders wordt overeengekomen. Mr C.B.F. Refuge zal zich inspannen om het beoogde resultaat te bewerkstelligen, doch garandeert dat niet.

b.      Bij een verschil van inzicht over de wijze van uitvoering van de opdracht heeft Advocatenkantoor Refuge het recht de opdracht per direct op te zeggen waarbij de opdrachtgever gehouden is de tot dan gemaakte uren en kosten, waaronder verschotten per omgaande en zonder opschorting of verrekening te voldoen. Advocatenkantoor Refuge zal alsdan haar medewerking verlenen aan de overdracht van de opdracht aan een andere advocaat.

c.      De opdrachtgever zorgt ervoor dat Advocatenkantoor Refuge steeds zo spoedig mogelijk in het bezit wordt gesteld van alle gegevens en (originele) stukken, die voor de behandeling van de zaak van belang kunnen zijn en staat in voor de echtheid van deze stukken.

d.      De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voorvloeiende schade, extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig, dan wel niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens c.q. bescheiden, zijn voor eigen rekening en risico van de opdrachtgever.

e.      De opdrachtgever vrijwaart Advocatenkantoor Refuge tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging van Advocatenkantoor Refuge.

Artikel 4

Advocatenkantoor Refuge beschikt niet over een bankrekening van een Stichting Beheer Derdengelden en ontvangt geen (depot-)gelden die bestemd zijn voor de opdrachtgever of voor derden.

Artikel 5

a.      Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Refuge is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico volgens de betreffende polis.

b.      Indien er om wat voor reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar van Advocatenkantoor Refuge plaatsvindt, zal de aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Refuge en aan haar verbonden advocaten en medewerkers beperkt zijn tot het in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van EUR 2.500,-.

Een kopie van de huidige polis met voorwaarden ligt ter inzage op het Advocatenkantoor Refuge, St. Annastraat 387, 6525 ZG Nijmegen en kan op afspraak worden ingezien.

c.      De in deze algemene voorwaarden omschreven uitsluitingen van de aansprakelijkheid strekken zich mede uit tot aansprakelijkheid in verband met het niet deugdelijk functioneren van de bij de dienstverlening gebruikte apparatuur of middelen, alsmede voor het onderschept worden van audio- en/of datatransmissies van telefoon, telefax of e-mail.

d.      Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW verjaart iedere vordering jegens Advocatenkantoor Refuge in ieder geval 12 maanden nadat de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt is ontdekt of redelijkerwijs had moeten zijn ontdekt.

Artikel 6

In het kader van de uitvoering van opdrachten is Advocatenkantoor Refuge gerechtigd derden in te schakelen, bij de keuze waarvan uiterste zorgvuldigheid in acht genomen zal worden. Voor de gedragingen van deze derden draagt Advocatenkantoor Refuge geen verantwoordelijkheid. Evenmin is Advocatenkantoor Refuge aansprakelijk voor tekortkomingen van de derde. Vergoedingen van deze derden zullen voor rekening en risico komen van de opdrachtgever.

Artikel 7

a.       In zaken, anders dan krachtens gefinancierde rechtshulp, worden de door Advocatenkantoor Refuge verrichte werkzaamheden periodiek gedeclareerd op basis van een door Advocatenkantoor Refuge bijgehouden urenadministratie, conform het schriftelijk met de opdrachtgever overeengekomen uurtarief, te vermeerderen met 21% BTW en onbelaste en belaste verschotten. Bijzondere kosten, waaronder griffierechten, koerierskosten, buitensporige verzend- of kopieerkosten e.d., zullen afzonderlijk bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.

b.      Advocatenkantoor Refuge is gerechtigd om voor honorarium en verschotten een voorschot bij de opdrachtgever in rekening te brengen. Advocatenkantoor Refuge behoudt zich het recht voor om de werkzaamheden aan te vangen na ontvangst van het in rekening gebrachte voorschotbedrag. Indien de opdrachtgever nalaat het voorschot te betalen, heeft Advocatenkantoor Refuge het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en te beëindigen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht. Over het voorschot wordt geen rente vergoed. De betalingstermijn van een voorschotnota bedraagt drie dagen. Er kunnen tweede en opvolgende voorschotnota’s in rekening gebracht worden

c.      In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingbeslissingen van de Raad voor Rechtsbijstand voor rekening van de opdrachtgever komen of de kosten die anderszins verschuldigd zijn.

d.      In vrijwel alle gevallen wordt aan het einde van de zaak door de Raad voor Rechtsbijstand beoordeeld of de opdrachtgever op grond van het financiële resultaat alsnog in staat is zelf de kosten van de advocaat te betalen. In dat geval kan de in een zaak verstrekte toevoeging met terugwerkende kracht worden ingetrokken door de Raad voor Rechtsbijstand. Aan de cliënt wordt in voorkomend geval met terugwerkende kracht het honorarium gedeclareerd conform het in artikel 7 sub a bepaalde omtrent het in rekening brengen van het honorarium en eventuele verdere kosten. Een eventueel alsdan reeds in rekening gebrachte eigen bijdrage zal dan in mindering worden gebracht op de kosten.

e.      Opdrachtgever wordt gewezen op het eventuele recht op gefinancierde rechtsbijstand. Advocatenkantoor Refuge behoudt echter het recht om opdrachtgever niet op gefinancierde maar op betalende basis bij te staan. Hetgeen dienaangaande tussen opdrachtgever Advocatenkantoor Refuge is overeengekomen wordt in de opdrachtbevestiging van Advocatenkantoor Refuge expliciet en voorafgaand aan de werkzaamheden vastgelegd en per omgaande aan opdrachtgever toegezonden bij voorkeur per e-mail of anders per post.

Artikel 8

a.      De door Advocatenkantoor Refuge aan haar opdrachtgever in rekening te brengen honorariumbedragen zijn gebaseerd op uurtarieven, die met de opdrachtgever bij het aanvaarden van de opdracht zijn overeengekomen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wordt het honorarium niet (mede) bepaald door de afloop van de zaak.

b.      De uurtarieven zijn bij de opdrachtverlening aan de opdrachtgever schriftelijk bevestigd. De tijd die wordt besteed aan de door Advocatenkantoor Refuge ter uitvoering van de opdracht verrichte werkzaamheden zal worden geadministreerd onder vermelding van zaaknaam, datum, duur en soort verrichting, met inachtneming van een minimum van 6 minuten per verrichting. Een specificatie van de door Advocatenkantoor Refuge in het kader van de uitvoering van de aan de opdracht bestede uren zal bij iedere declaratie worden overgelegd. Advocatenkantoor Refuge is gerechtigd jaarlijks op 1 januari het afgesproken uurtarief te wijzigen.

Artikel 9

a.      Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek, korting of verrekening. Indien declaraties niet tijdig of geheel door de opdrachtgever worden voldaan, zijn de wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten ad 15% over het openstaande deel van de declaratie verschuldigd. Advocatenkantoor Refuge is gerechtigd om in het geval van niet tijdige betaling van zijn declaratie, na een schriftelijke waarschuwing, zijn werkzaamheden op te schorten, waarvan de gevolgen geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever zijn.

b.      In het geval de aan de opdrachtgever opgelegde eigen bijdrage niet wordt voldaan, is Advocatenkantoor Refuge bevoegd daarvan melding te doen aan de Raad voor Rechtsbijstand en de toevoeging in te laten trekken. De Raad voor Rechtsbijstand zal zich voor de kosten vervolgens verhalen op de opdrachtgever. Eventuele hieruit voortvloeiende schade is voor eigen rekening en risico van de opdrachtgever. Indien het Advocatenkantoor Refuge invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de daarmee gemoeid zijnde kosten ten laste van de opdracht.

Artikel 10

a.      Bij beëindiging van de opdracht dan wel sluiting van het dossier ontvangt de opdrachtgever een schriftelijke bevestiging daarvan. Voorts worden alle van de opdrachtgever ontvangen originele bescheiden aan de opdrachtgever geretourneerd, inclusief originele uitspraken en grossen. Het dossier wordt gedurende een periode van vijf jaren na het einde van de zaak bewaard en wordt daarna zonder nadere aankondiging vernietigd.

b.      Na sluiting van het dossier wordt de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de bewaring van zijn rechten door tijdige en herhaaldelijke sluiting van de verjaringstermijn. Advocatenkantoor Refuge heeft dienaangaande na sluiting van het dossier geen taak of verantwoordelijkheid.

Artikel 11

a.      Indien u klachten hebt over de kwaliteit van de dienstverlening van Advocatenkantoor Refuge, over zijn declaratie(s) of andere aspecten van diens dienstverlening, dient u zich in eerste instantie te wenden tot Mr C.B.F. Refuge, die uw klacht in behandeling zal nemen conform onze klachtenregeling. Een exemplaar van de klachtenregeling van Advocatenkantoor Refuge sturen wij u graag toe.

b.      Indien uw klacht met de hulp van Mr C.B.F. Refuge niet tot een voor u bevredigende oplossing heeft geleid, dient u uw bezwaren voor te leggen aan de Geschillencommissie Advocatuur (https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/advocatuur/), waarbij Advocatenkantoor Refuge is aangesloten.

Artikel 12

a.      De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Advocatenkantoor Refuge is exclusief onderworpen aan Nederlands recht.

b.      Alle geschillen die betrekking hebben op de dienstverlening van Advocatenkantoor Refuge, inclusief declaratiegeschillen, zullen worden beslecht aan de hand van het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, onverminderd de bevoegdheid van Advocatenkantoor Refuge om zich tot de rechter te wenden indien de opdrachtgever een eventueel declaratiegeschil niet binnen een maand na tot betaling te zijn aangemaand bij de Geschillencommissie aanhangig heeft gemaakt.

c.      Indien de opdrachtgever een consument is, beslist de Geschillencommissie bij wege van bindend advies, tenzij de opdrachtgever die consument is zich binnen een maand na afhandeling van de klacht door de advocaat tot de rechter wendt. Indien de opdrachtgever die consument is niet conform de bepalingen van voormeld Reglement het nog openstaande bedrag in depot stort bij de Geschillencommissie, zal arbitrage van toepassing zijn. Het Reglement Geschillencommissie Advocatuur wordt op verzoek toegezonden.

d.      Eventuele geschillen die niet worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem, met voorbehoud van de mogelijkheid tot het instellen van hoger beroep en cassatieberoep.